GHI CHÚ đến Trang: Phần tracking number này sử dụng cách liên kết và chuyển sáng link tracking của các forwarder, không tích hợp

Vào website BBRacing, khách hàng sẽ sử dụng số tracking number được BBR cung cấp trong phần THEO DÕI ĐƠN HÀNG ĐỂ THEO DÕI

TIẾN ĐỘ GIAO HÀNG.

TƯƠNG TỰ NHƯ VẬY ĐỐI VỚI THEO DÕI ĐƠN HÀNG ENG VERSION